PON Paper: Innovatie, samenwerken & ecosystemen
De werkgroep innovatie heeft na twee eerdere PON Papers ervoor gekozen om in dit boek aandacht te besteden aan twee meer structurele vormen van samenwerking tussen organisaties: ecosystemen en co-sourcing. Echter, voor ieder type van innovatie is het van belang te weten hoe we die kunnen meten, vandaar dat in dit boek ook aandacht wordt besteed aan het meten van innovatie (KPI).
   PON Paper: Regie van outsourcingscontracten
De in dit boek gepresenteerde methode om naar outsourcing te kijken vanuit relationeel perspectief (de organisatiewetenschap) biedt handvatten die andere methoden en perspectieven goed aanvullen. Anders gezegd: wie in de praktijk van outsourcing weleens vastloopt en dit boekje nog niet kent doet er goed aan om het eens te lezen. Deze andere manier van kijken biedt nieuwe oplossingsmogelijkheden.

PON Paper: Lean Regie
Dit boek is opgesteld door een aantal personen uit de werkgroep Regie. Veel organisaties hebben de grotere contracten goed georganiseerd, maar lopen nog wel eens tegen uitdagingen aan rondom de regie van kleine contracten. Dit boek geeft met een Lean Regie een manier om hier mee om te gaan en geeft praktische voorbeelden en tips over hoe hier invulling aan te geven.

8gebodenvanregie.jpg?width=150

PON Paper: 8 geboden van Regie
In deze PON Paper heeft de werkgroep regie van het Platform Outsourcing Nederland 8 geboden van regie opgesteld. Dat stelt zowel uitbesteders als leveranciers in staat invulling te geven aan de groeiende uitdaging van regie.

   
ponpaperbedrijfsprocessenuitdecloud.jpg?

PON Paper: Bedrijfsprocessen uit de cloud
In deze paper wordt een verslag gedaan van een onderzoek, gehouden door de Hogeschool Utrecht, naar de vraag of business rules management concepten interessante nieuwe mogelijkheden bieden bij het aanbieden en afnemen van bedrijfsprocessen 'as a service' oftewel BPO uit de cloud. 

   
ponpapertransitiemanagement.jpg?width=15

PON Paper: Transitiemanagement
Deze Paper gaat kort in op een aantal succesfactoren van transitiemanagement gebaseerd op een aantal brede praktijkervaringen vanuit de werkgroep. De onderwerpen die aan bod komen, zijn context en betekenis van Transitiemanagement, belang van Transitiemanagement, succesfactoren en de invloed van Trends en ontwikkelingen en bevat een literatuurlijst.

   
verkortonderhandelen.jpg?width=150

PON Paper: Verkorten van het onderhandelingsproces
De PON Werkgroep Verkorten Onderhandelingsproces (WVO) heeft zich gebogen over de vraag of het proces tussen de eerste contacten tussen klant en potentiële leverancier(s) en het tekenen van de contracten kan worden verkort, en zo ja, hoe dat zou kunnen. Deze PON Paper geeft praktische tips, inclusief de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens een seminar over dit onderwerp.

   
PONPaperVisieenTrendsCover.jpg?width=150

PON Paper: Problemen, uitdagingen en trends in outsourcing in Nederland
Tijdens de rondetafelbijeenkomst in juni 2014 met vier tafels met elk een duidelijk gespreksonderwerp gingen vier zorgvuldig samengestelde subgroepen van zes à acht deskundigen langs de tafels. Deze PON Paper bevat het verslag van deze bijeenkomst en in de bijlage de mening van een viertal analistenbureaus over wat er nu en in de nabije toekomst speelt.

   
coverponpaperinnovatie.jpg?width=150

PON Paper: Innovatie binnen IT Outsourcing relaties
Tijdens het seminar in september 2013 heeft de werkgroep Innovatie deze PON Paper gepresenteerd. Het boek beschrijft de verschillende aspecten van innovatie en geeft een mooi raamwerk om naar innovatie te kijken. Een aantal praktijkgevallen zijn uitvoerig beschreven. Ieder met zijn eigen uitdagingen en problemen en oplossingen en lessen. Door het te presenteren in hetzelfde raamwerk vallen er ook een aantal algemene lessen te leren. 

   
ponpaperindia.jpg?width=150

PON Paper: Integration of Indian service providers in the Dutch market
Tijdens het PON seminar op 13 maart 2013 is een nieuwe PON Paper gepresenteerd. Deze paper bevat de conclusies van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam met behulp van een subsidie van het PON. Deze studie onderzoekt de mate van inbedding van de Indiase IT-bedrijven op de Nederlandse markt en in hoeverre deze bedrijven actief deelnemen aan de lokale initiatieven.

   
covergedragscode.jpg?width=150

PON Paper Gedragscode overgang van werknemers bij een heruitbesteding
Op 31 oktober 2013. heeft de voorzitter van de werkgroep HRM, Marcel Blommestijn, het eerste exemplaar van een nieuwe PON Paper uitgereikt aan de voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland, Bart van Reeken tijdens The Outsourcing Days voor sourcing professionals. 

   
coverponpaper.jpg?width=150

PON Paper Innovatie en Outsourcing
Op 30 oktober 2012 heeft de voorzitter van de werkgroep Innovatie, Alan Steele Nicholson, het eerste exemplaar van een nieuwe serie boekjes, de PON Paper uitgereikt aan de voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland. Alan reikte de PON Paper Innovatie en Outsourcing uit aan Eric Wesselman aan het eind van een zeer geslaagd congres: The Outsourcing Days voor sourcing professionals. 

   

State-of-the-Art Sourcing in Nederland
In 2015 heeft het PON-bestuur vanwege het tien jarig bestaan besloten de state-of-the-art van sourcing in Nederland te inventariseren. Daartoe is aan Daan Rijsenbrij gevraagd om als PON Ambassadeur twaalf interviews af te nemen. Dit boek biedt een blik in de keuken van grote organisaties. Daar kunnen we veel van leren. Allereerst, omdat methoden en theorieën wel een intrinsieke schoonheid hebben, maar hun waarde vooral tonen in hun gebruik. De interviews laten zien wat wordt gebruikt en werkt. En omdat het vooral de meest vooruitstrevende organisaties zijn, die zijn bevraagd, kunnen de meesten van ons ook lezen hoe de volgende slag in het realiseren van meerwaarde kan worden gemaakt.

Klik hier voor de digitale versie van het boek.

   

Outsourcing onder architectuur
"Dit boek is een echte aanrader omdat het outsourcing en architectuur vanuit verschillende gezichtspunten benadert: zowel vanuit de uitbesteder, de leverancier als het adviesbureau.Dat maakt het voor de CIO mogelijk te begrijpen hoe zijn leveranciers denken over de toepassing van architectuur bij outsourcing, en wat hij mag verwachten van de adviseurs op dit gebied". René Steenvoorden (voorzitter CIO-platform) 

Uitgever: Van Haren
Bestellen: vanharen, (€ 29,95 excl. verzendkosten)

   

Dit boek geeft inzichten en ontwikkelingen weer op het gebied van applicatiesourcing. Door de beschrijving van acht relevante trends wordt een actueel beeld geschetst van de huidige status van het vakgebied. Deze trends zijn: individualisering, schaarste IT-personeel, business agility, creëren van gedeelde waarde, productiviteit en professionalisering, mobility, consumerization en als laatste cloud computing.

De auteurs, specialisten op hun vakgebied, maken deel uit van de werkgroep Applicatiesourcing van het Platform Outsourcing Nederland. Dit boek is bedoeld als inspiratiebron voor iedereen die met applicatiesourcing te maken heeft of daar binnenkort mee te maken krijgt.

Bestellen

   
HRM-aspecten van uitbesteding
Dit boek beschrijft de gevolgen van outsourcing voor mensen die met het fenomeen te maken krijgen. Het is een pleidooi om HR-aspecten in een vroegtijdig stadium van een outsourcingtraject mee te nemen. Daarmee kan veel financieel en emotioneel leed worden voorkomen. De menskant van outsourcing is een boeiend en belangrijk onderwerp, dat echter lang niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Jammer, want het succes van een uitbestedingstraject is sterk afhankelijk van de manier waarop medewerkers op de nieuwe situatie reageren. 
   
Innovaties in outsourcing. De standaard voorbij
Dit boek is in 2009 bij uitgeverij TIEM verschenen. In twaalf hoofdstukken geven specialisten op het gebied van IT-uitbesteding hun antwoord op de vraag met welke innovaties op het gebied van IT-uitbesteding het Nederlandse bedrijfsleven de komende jaren rekening kan houden. Vanwege de huidige economische crisis is deze vraag actueler dan ooit. Met innovatieve vormen van outsourcing kunnen niet alleen forse kostenbesparingen worden gerealiseerd, maar legt een bedrijf ook een solide basis voor betere tijden. 
   
Regie op outsourcing
Dit boek, een initiatief van Platform Outsourcing Nederland, geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is regie op outsourcing? Wat levert regie op? Wat zijn de belangrijkste regieprocessen en activiteiten? Welke regietaken, - rollen of functies zijn te onderscheiden? Welke competenties zijn ervoor nodig? Hoe richt men een regiefunctie in? Welke stappen moet men zetten om tot een regieorganisatie te komen? Wat maakt regie succesvol? Waar gaat het naar toe met regie?
   
Outsourcing van IT, een introductie
Door globalisering en de ontwikkeling van de netwerksamenleving is outsourcing van IT-taken onvermijdelijk geworden. Aanvankelijk was kostenbesparing de voornaamste drijfveer, maar tegenwoordig dwingt het tekort aan goed geschoold IT-personeel onshore steeds meer bedrijven tot offshore-outsourcing, ongeacht de prijs. Outsourcing is echter verre van eenvoudig. Inmiddels heeft zich na 10 jaar vallen en opstaan een aantal best practices ontwikkeld, die iedereen die met outsourcing te maken krijgt, hetzij in de rol van uitbesteder, van IT-dienstenleverancier of van adviseur, zou moeten kennen. Dit boek maakt de belangrijkste best practices van IT-outsourcing beschikbaar voor een breed publiek. Het boek is de neerslag van de leergang Basics of Souring die het PON (Platform Outsourcing Nederland) als HBO-opleiding heeft gegeven voor haar leden. De docenten waren allemaal experts van bij het PON aangesloten bedrijven, en zij vonden het de moeite waard om hun colleges uit te schrijven en te 'verpakken' in dit boek. Daardoor is dit boek ook geschikt als leerboek voor studenten in het hoger onderwijs vanaf het derde leerjaar, met name bij de HBO-opleidingen voor Informatica, Bedrijfskunde, Rechten en Human Resource Management. De best practices voor IT-servicemanagement zoals vastgelegd in ITIL worden daarbij bekend verondersteld.

bestellen