Meld je aan voor de PON Scriptieprijs 2018. 

Ieder jaar reikt het PON aan een afstudeerder de PON scriptieprijs. De winnaar van deze prijs wordt beloond met een reischeque t.w.v. € 3.000,- voor een studiereis naar keuze. Heb jij de afgelopen twee jaar een scriptie geschreven op het gebied van (out)sourcing? Meld je dan voor 26 november aan bij het secretariaat van het Platform Outsourcing Nederland!
De winnaar van 2018 wordt tijdens het PON seminar op 17 januari a.s.bekend gemaakt

Informatie over de voorwaarden en hoe je je kunt inschrijven vindt je onderin dit bericht.

PON Scriptieprijs 2017

Tijdens het laatste seminar van dit jaar van Platform Outsourcing Nederland heeft Friso van Dijk de PON Scriptieprijs 2017 gewonnen. Friso ontving de bijbehorende cheque ter waarde van €3.000 uit handen van jurylid Jan Bergstra.

Friso van Dijk (Universiteit van Twente) heeft gewonnen met zijn scriptie: Adopting the Cloud / A multi-method approach towards developing a cloud maturity model. De jury was unaniem van onder de indruk van deze scriptie. In deze bijzonder systematisch opgezette en zorgvuldig uitgewerkte scriptie wordt een cloud volwassenheidsmodel uitgewerkt. Een gedegen literatuur onderzoek ligt aan de basis van deze scriptie, een inventarisatie van de beschikbare cloud volwassenheidsmodellen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een Delphi study, waarbij 14 experts hun bijdrage hebben gegeven. Het onderzoek is aangevuld met case studies. Dit heeft geleid tot een volwassenheidsmodel met vijf niveaus en drie domeinen (infrastructure, platform en software). Verder wordt er een belangrijke link gelegd naar de capabilities van organisaties.

Voor de PON Scriptieprijs 2017 waren drie scripties genomineerd. Deze prijs is een jaarlijks terugkerende traditie waardoor actueel onderzoek gericht op outsourcing en aanpalende thema’s onder de aandacht wordt gebracht. De twee nominaties die buiten de prijzen vielen waren Robert Ruigrok van der Werve (Cardiff University) en Fleur Daniels (Universiteit van Amsterdam).

De jury bestaande uit Prof. Dr. Erik Beulen (Universiteit Tilburg en bestuurslid PON), Prof. Dr. Jan Bergstra (UvA), Dr. Albert Plugge (TU Delft) en Grace Peerkhan (Bestuurslid PON) hebben de scripties beoordeeld op drie criteria: inhoud, relevantie en toegankelijkheid.

De scripties van dit jaar (2017):
Friso van Dijk - Adapting the Cloud. A multi-method approach towards developing a cloud maturity model
Fleur Daniels - Innovation through outsourcing paradox. How can it be managed?
Robert Ruigrok van der Werve (de link naar deze scriptie volgt spoedig)
Bas Dijkmans van Gunst - Identieke producten met verschillende prijzen voor verschillende consumenten: de voorwaarden en beperkingen ten aanzien van prijsdiscriminatie op basis van tracking cookies
Felonie Valk (geen toestemming om te publiceren)
Nikki-Ann Bueno de Mesquita (geen toestemming om te publiceren)

Meer informatie over de PON Scriptieprijs

1. Inleiding
Binnen het Platform Outsourcing Nederland (PON), wordt al vanaf het begin van haar bestaan de scriptieprijs uitgereikt. Het PON wil graag studenten, kennisinstellingen en stagebedrijven motiveren en stimuleren om kwalitatief goed onderzoek te doen naar alle terreinen op het gebied van outsourcing. Het PON wil graag het centrum van outsourcing professionalisme zijn en ziet het uitreiken van de jaarlijkse scriptieprijs daarbij als een zeer nuttig en belangrijk onderdeel. In dit document wordt weergegeven hoe de scriptieprijs wordt bepaald en welk proces daarbij wordt doorlopen.

2. Aanmelden
Gedurende het hele jaar kunnen personen zich aanmelden om deel te nemen aan de scriptieprijs. Dit kan dooor de scriptie en contactgegevens te sturen naar ons secretariaat. Leden van het PON en vnl. de kennisinstellingen zullen worden aangemoedigd om potentiële kandidaten aan te laten melden.

3. Acceptatie
Aanmeldingen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot de nominaties van de scriptieprijs:

- aangemeld voor 26 november;
- goedgekeurde scriptie aan HBO of WO instelling (nederlands- of engelstalig);
- scriptie niet langer dan 2 jaar geleden afgerond (gerekend vanaf uiterste
  aanmelddatum van 15 november);
- niet eerder genomineerd voor de scriptieprijs;
- onderwerp heeft te maken met sourcing (BPO, ITO) of shared services

De juryvoorzitter zal samen met de operationeel manager van het PON bepalen of de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden.

4. Jury
De jury is een door het PON bestuur ingestelde groep van personen met het doel de aangemelde scripties te beoordelen en uiteindelijk een winnaar toe te wijzen.
De voorzitter van de jury is het lid van het PON bestuur dat belast is met de portefeuille scriptieprijs. De jury bestaat in totaal uit 3 tot 5 personen. Begin september wordt de jury samengesteld door de juryvoorzitter. Voorafgaand komt de jury eenmaal samen om de procedures en taakverdeling vast te stellen. Een week na de uiterste inleverdatum van de scripties ontvangen de juryleden een kopie (digitaal of hardcopy) van iedere scriptie.
Vervolgens vindt er een bijeenkomst plaats om de scripties te bespreken en een keuze te maken van maximaal 3 genomineerden.
Tijdens de uitreiking van de scriptieprijs zal de jury ook aanwezig zijn. De juryvoorzitter zal uiteindelijk de winnaar bekendmaken en de keuze van de jury toelichten.


5. Scriptieprijs uitreiking
De winnaar van de scriptieprijs wordt tijdens een PON bijeenkomst bekend gemaakt door de juryvoorzitter of zijn vervanger. Bij de bekendmaking volgt een korte toelichting waarom de jury tot haar keuze is gekomen.


6. Scriptieprijs
De scriptieprijs bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van € 3.000,- voor een studiereis naar keuze. De geldprijs ontvangt de winnaar op een aantal voorwaarden:

- De winnaar dient binnen 3 maanden een plan in bij het bestuur;
- het plan omvat een reis- of studiedoel dat verband houdt met zijn/haar scriptie of
met (een onderdeel van) outsourcing in het algemeen, incl. een
onkostenbegroting;
- de reis of studie wordt binnen 6 maanden gestart;
- na afloop van de reis of studie doet de winnaar een verslag in de vorm van
een persoonlijke en/of schriftelijke presentatie. Dit dient plaats te vinden
binnen 12 maanden na het winnen van de prijs.

Het verantwoordelijk bestuurslid beoordeelt samen met de operationeel manager of het studie- cq. onderzoeksplan voldoet aan de voorwaarden waarvoor het Platform Outsourcing Nederland de geldprijs ter beschikking stelt aan de winnaar. De verdere verloop van bovengenoemd traject ligt in handen van de operationeel manager.

Het is mogelijk dat de prijs wordt gewonnen door meer dan één persoon indien de scriptie ook is geschreven door meer dan één persoon. Het geldbedrag blijft in dat geval € 3.000.

7. Planning
- 1 januari – 26 november termijn van aanmelden van scripties
- begin september aparte mailing naar leden over aanmelden
scriptieprijs
- begin september samenstellen jury
- eind november sturen van de scripties naar de juryleden
- eind december bepalen max. 3 genomineerden
- in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie bekendmaken van de winnaar

8. Impasse
Indien er discussie ontstaat over procedures, de winnaar, de toekenning en uitvoering van de scriptieprijs zal het bestuur van het Platform Outsourcing Nederland hier een uitspraak over doen die vervolgens bindend is.